هیچ گزینه ای به غیر از پسته نداریم

اسماعیلی بیان داشت :در شرایطی زندگی می کنیم که هیچ گزینه ای به غیر از پسته نداریم شرایط اقلیمی در بحث کمبود اقلام پسته و نوسانات دمایی در ماه های مختلف سرمازدگی و گرمازدگی تاثیر داشته است. نوشته هیچ گزینه ای به غیر از پسته نداریم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.