تعمیر و بازسازی خانه عالم روستای اکبرآباد هجری رفسنجان به همت گروه جهادی شهید دهقانی / عکس

خانه عالم روستای اکبرآباد هجری رفسنجان به همت گروه جهادی شهید دهقانی تعمیر و بازسازی شد. نوشته تعمیر و بازسازی خانه عالم روستای اکبرآباد هجری رفسنجان به همت گروه جهادی شهید دهقانی / عکس اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.