در صورت عدم همکاری بازار با مردم ایجاد نمایشگاه ها ضرورت پیدا می کند

فرماندار رفسنجان گفت: مردم رفسنجان امسال به تبع مشکلات اقتصادی در کشور دچار بحران شده اند بازار باید با مردم همراهی کنند در صورت همکاری ،مردم و مسئولین هم با انها همراهی می کنند در صورت عدم همکاری بازار با مردم ایجاد نمایشگاه ها برای مردم ضرورت پیدا می کند . نوشته در صورت عدم همکاری بازار با مردم ایجاد نمایشگاه ها ضرورت پیدا می کند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.