اگر قلم ها قدرت بیان مطلب نداشته باشند جامعه در شک و ابهام است

رئیس شورای شهر رفسنجان گفت :اگر قلمها قدرت بیان مطلب نداشته باشند جامعه در شک و ابهام قرار می گیرد و همه ما در قبال چنین رفتارها مسئول هستیم . نوشته اگر قلم ها قدرت بیان مطلب نداشته باشند جامعه در شک و ابهام است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.