تابوت پوسیده انحرافی اصلاحات آمریکایی در کشور را در هم می کوبیم

سردار قاسمی گفت :ما بر انیم که آخرین میخهای خود را بر تابوت پوسیده انحرافی اصلاحات امریکائی در این مقطع بکوبیم ،ما باید بر علیه این نسل اختلاس کن مقابله کنیم . نوشته تابوت پوسیده انحرافی اصلاحات آمریکایی در کشور را در هم می کوبیم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.