ایرانشناسی برای ما ایرانیها به منزله خودشناسی می باشد

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت :برای ما ایرانیها ایرانشناسی یعنی خودشناسی است که تمام فرهنگ ،علم و زبان ما را در برمی گیرد . نوشته ایرانشناسی برای ما ایرانیها به منزله خودشناسی می باشد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.