اخبار مثبت نیاز امروز کشور است

سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشورگفت:همکاران در روابط عمومی باید با روابط عمومی وزارتخانه اطلاعات دقیق دستگاه ها را مستند سازی و ارسال نمایند ،نیاز امروز ،نیاز اخبار مثبت است . نوشته اخبار مثبت نیاز امروز کشور است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.