همه باید از طریق رسانه وفاق ملی ایجاد کنیم

سونیا پور یامین گفت :امروز روزی است همه باید از طریق رسانه وفاق ملی ایجاد کنیم ،امروز روزی است که باید بخش خصوصی را بیاورید تا عرق ملی در مردم بالا ببرید اجازه ندهید در رسانه ها بخش خصوصی داد و فریاد کنند امروز روزی است که رسانه ها بایددر کنار دولت و مردم باشند . نوشته همه باید از طریق رسانه وفاق ملی ایجاد کنیم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.