دولت رویکرد خود را عوض کند

سید محمد حسینی گفت :دولت باید بپذیرد که عملکردش ضعیف بوده است و مردم از وضعیت اقتصادی موجود ناراضی هستند واقعیتهای جامعه را باید پذیرفت مردم در سختی هستند. نوشته دولت رویکرد خود را عوض کند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.